Scroll Top
GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 2. AMAÇ…………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 3. KAPSAM………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 4. TANIMLAR……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER………………………………………………………….. 3
 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ…………………………………………………………………………………………….. 3

   6.1.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI………………………………………………………………………….. 3

   6.2.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ…………………………………………………………………. 4

   6.3.    ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON…………………… 4

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI…………………………………………….. 5

   7.1.    KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için

            Alınan Teknik Tedbirler……………………………………………………………………………………………………… 6

   7.2.    KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için

            Alınan İdari Tedbirler………………………………………………………………………………………………………… 6

   7.3.    KİŞİSEL VERİLERİN Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedirler………………….. 6

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ………………………………………………… 6

   8.1.    KİŞİSEL VERİLERİN İşlenme Amaçları…………………………………………………………………………….. 6

   8.2.    KİŞİSEL VERİLERİN Saklama Süreleri…………………………………………………………………………….. 7

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI……………………………… 7

9.1.    KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ ve Yok Edilmesi Teknikleri………………………………………………….. 7

   9.1.1.   Fiziksel Olarak Yok Etme…………………………………………………………………………………….. 7

   9.1.2.   Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/Yok Etme…………………………………………………………….. 7

   9.1.3.   Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/Yok Etme…………………………………………………… 7

9.2.    Kişisel Verilerin ANONİM Hale Getirilmesİ Teknikleri………………………………………………………. 8

   9.2.1.   Maskeleme…………………………………………………………………………………………………….. 8

   9.2.2.   Toplulaştırma…………………………………………………………………………………………………… 8

   9.2.3.   Veri Türetme…………………………………………………………………………………………………… 8

   9.2.4.   Veri Karma………………………………………………………………………………………………………. 8

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI…………………………………. 8

   10.1.Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı……………………………………………………………………………. 8

   10.2.Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı……………………………………………………………………………. 9

   10.3. GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi

             Grupları…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

 1. ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………………………………………………………….. 9
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI………………………………………. 9

   12.1.Başvuru Hakkı………………………………………………………………………………………………………… 10

   12.2.Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar……………………………………………………….. 10

   12.3.Cevap Verme Usulü………………………………………………………………………………………………… 10

 1. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE

YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ………………………………………………………………………………….. 11

   13.1. Kamera İle İzleme Gerçekleştirilmesi…………………………………………………………………………. 11

      13.2.Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş – Çıkışları…………………………………………………………………. 11

      13.3.İnternet Sitesİ Ziyaretçileri……………………………………………………………………………………….. 11

1. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre ( https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ ) , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır.

Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ(“ GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ”) KVKK uyarınca belirlenen uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile bir şirket politikası haline getirmektedir.

Politika’nın konusunu; Doktorlar Adaylarına, Doktorlarlara, Bayilere, Tedarikçilere , Yüklenicilere, Ziyaretçilere, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Doktorlarlarına, Müşterilere  ve Üçüncü Kişilere (Kefil, Mağdur/Hak Sahibi) ait kişisel verilerin “GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ“ tarafından korunması oluşturmaktadır. Doktorlarlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yürütülen disiplin yönetmeliği, personel açık rıza, personel gizlilik prosedürleri, tedarikçi gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde yönetilmektedir.

 

2.  AMAÇ

Bu Politika’nın amacı, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından KVKK’na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda Doktorlar Adayları, Bayiler, Tedarikçilere, Yüklenicilere, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurum Doktorlarları, Müşteriler, hak sahibi Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

 

3. KAPSAM

İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Doktorlar Adayları

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların DoktorlarlarıGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları
BayiGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİile bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın nam ve hesabına ürünlerin satışına aracılık etmeyi ve bunları GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİadına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanmasına yardımcı olan gerçek ve tüzel kişiler
TedarikçilerGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİveya bayilerinde planlanan alımların yapılacağı (Tedarikçi Gizlilik Sözleşmeleri dahilinde ) tüzel ve gerçek kişiler.
YüklenicilerGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİveya bayilerinde GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİadına yapacağı yapım ya da ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan tüzel ve gerçek kişiler.
MüşterilerHerhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
ZiyaretçilerGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü KişilerPolitika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler
1.TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
DoktorlarGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler
Doktorlar adayıGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler
Doktorlar Veri Sahibi Başvuru Formu                                                                                                                                 GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİçalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri
Kişisel sağlık verileriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel veriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin işlenmesi                                        Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
TCK5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri işleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibiKVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri Sahibi Başvuru FormuGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİbünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir
Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
ZiyaretçiGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
Veri Sorumluları SiciliKişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili
Veri EnvanteriGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter
5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVKK’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olmayan ve/veya otomatik yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

v  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel verileri işleme faaliyetleri; Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol ProsedürüT.C Anayasası, KVKK’na  ilgili mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 
v  Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından alınmaktadır.

 
v  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

v  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel veriler, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 
v  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

 

6.1.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:

v  Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

v  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

v  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

v  Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

v  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

v  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.2.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİhukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini, KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hâllerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti için KVK Kurulu tarafından belirlenen tedbirler GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

6.1.    ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİTarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel            Veri Kategorisi

Açıklaması

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

Müşteriler,  Üçüncü, Kişiler,Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Doktorlar Adayları, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Doktorlarları
İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler

Müşteriler, Doktorlar Adayları,Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Müşteriler
Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Müşteriler
İşlem Güvenliği Bilgisi

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Doktorlar Adayları, Doktorlarlar
Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler
Doktorlar Aday BilgisiGENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİçalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.Doktorlar Adayları
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteriler,         Doktorlar  Adayları, Tedarikçiler, Üçüncü Kişiler
Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Doktorlar Adayı, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Özel Nitelikli Kişisel VeriKVK Kanunu’nun   6.maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,Müşteriler, Doktorlar Adayları, Üçüncü Kişiler, ve İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Doktorlarları
Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Müşteriler
Talep / Şikayet Yönetim Bilgisi

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Müşteriler, Doktorlar Adayları
7.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVK Kanunu çerçevesindeki faaliyetlerin iş bu politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili Şirket içi koordinasyondan kurumsal uyum fonksiyonunu üstlenen Şirket KVKK birimi sorumludur. Söz konusu birim bu kapsamda;

v  İş bu politikanın takibinin gerçekleştirilmesi ve gereken durumlarda güncellenmesi kapsamında Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması,

v  Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve imhası ile ilgili iş bu politikanın dışındaki diğer politika ve prosedürlerin ilgili Şirket birimleri ile eş güdüm halinde oluşturması,

v  Politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımının yapılması ve üst yönetimin onayına sunulması,

v  Kanun’un 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasının takip edilmesi ve denetiminin planlanması,

v  Kişisel veri sahipleri tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibinin yapılması ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli koordinasyonun sağlanması,

v  KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların tespit edilmesi ve uygulanmasının gözetilmesi,

v  Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan ilişkilerin yürütülmesi ile yetkili ve sorumludur.

7.2.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK TEDBIRLER

Kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemi alınmış olup olası risklere karşı yeterli koruma düzeyi sağlanmıştır. Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

v  GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİbünyesinde kişisel verilere erişim imkanı sağlayan sistemler üzerinde periyodik olarak yetki ve erişim kontrolleri uygulanmaktadır.

v  Alınan teknik önlemler risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim süreçleri kapsamında icrai  faaliyetlerden bağımsız olarak ayrıca gözetilmektedir.

v  Yeterli uzmanlık düzeyinde personel istihdam edilmektedir.

7.2.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN İDARI TEDBIRLER

v  GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİçalışanları KVKK Kanunu’na uyum konusunda eğitilmekte ve bilinçlendirilmektedir.

v  Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ile KVKK Kanun’u uyarınca kişisel verilerin güvenliği için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri içeren genel şartlar oluşturulmakta ve bunların karşı taraf bazında imza edilmesi sağlanmaktadır.

v  KVKK Kanunu’na uyum için tespit edilen gerekliliklerin sağlanması için iş birimleri bazında uygulama kuralları belirlenmekte, bunların sürekliliğinin sağlanması için gerekli idari tedbirler şirket içi prosedürler ve eğitimler yoluyla sağlanmaktadır.

v  GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİile karşı taraflar bazındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın talimatları ve Kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta, bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

7.3.KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ OLMAYAN YOLLARLA İFŞASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER

KVKK Kanunu’na uyum konusundaki gereklilikler çerçevesinde işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumun en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVKK Kurul’una bildirilmesini sağlayan bir iç prosedür geliştirilmiştir.

8.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ
8.1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİnezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

v  Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,

v  İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

v  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

v  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

v  Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

v  Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

v  Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

v  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

v  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

v  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

v  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

v  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

v  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

v  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

v  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Ücret Politikasının Yürütülmesi

8.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRELERİ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVKK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

9.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler veri sahibinin talebi veya re’sen GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir

Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir. 

9.1.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHA EDİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve imha edilmesi esastır. Kişisel verilerin silinmesi ve imha edilmesi tekniklerine ilişkin GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından kullanılması muhtemel silme veya imha etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

9.1.1.   Fiziksel Olarak imha Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/imha edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 

9.1.2.   Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/İmha Etme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/imha edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 

9.1.3.   Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/imha Etme

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİbazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi/imha etmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/imha edilir.

9.2.KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

KVKK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK Kanunu kapsamı dışında olacağından işbu Politika’nın 12. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından en çok kullanılması muhtemel anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 

9.2.1.   Maskeleme

Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

9.2.2.   Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

9.2.3.   Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

9.2.4.   Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.


10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmekte, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin, KVKK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.

 

10.1.     KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARIMI

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür.

10.2.     KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

KVKK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

v  Aktarım yapılacak ülkenin KVKK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması

v  Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVKK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması

 

10.3.     ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

, KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilmektedir:

KİŞİ GRUPLARITANIMAKTARIM AMACI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın bilgi ve belgelerini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nın bilgi ve belge paylaşımında bulunduğu özel hukuk kişileriİlgili mevzuat hükümleri  çerçevesinde ve GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın faaliyet gösterdiği alanlarda hizmetini devam ettirmesi amacıyla sınırlı olarak
11.ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİKVKK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİaşağıdaki bilgileri kişisel veri sahiplerine sağlayarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

v  Veri sorumlusu sıfatıyla GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nın unvanı

v  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

v  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

v  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

v  Kişisel veri sahibinin hakları

12.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVKKanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 12.1. başlığı altında sayılan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemler veya KVKK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle  Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ ya iletmeleri durumunda , söz konusu talep, talebin niteliğine göre ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır.

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kurumsal web sitesinde(https://gentan.com/)  “……………………. Sayfasında” bölümü altında bulunan formun doldurulduktan sonra;

Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile

ÜNİVERSİTE CADDESİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ NO:79/11 BORNOVA/İZMİR

adresine iletilmesi ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun  

gentansaglik@hs01.kep.tr

 adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

12.1.     BAŞVURU HAKKI

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ dan talepte bulunma hakkına sahiptir:

v  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

v  Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

v  Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

v  Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

v  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

v  Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

v  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

v  Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2.     BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

v  Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

v  Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 

KVKK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

v  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

v  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

12.2.     C

KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınması mümkündür.

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİkişisel veri sahibinin başvuru talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

v  Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

v  Orantısız çaba gerektirmesi

v  Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

v  Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

v  KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

13.ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 

13.1.     KAMERA İLE İZLEME GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİGenel Merkez ve Bayilerin bulunduğu bina içlerinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir.

 

KVKK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından kamera ile izleme faaliyetine  ilişkin olarak kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine söz konusu faaliyetlere ilişkin bildirim yazısı asılmakta ve internet sitemizde işbu Politika ile gereken bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucunu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır.  Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanı ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

13.2.     ŞİRKETİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİ GİRİŞ – ÇIKIŞLARI

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’yı ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya gelen kişilerin kimlik bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler  elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

13.3. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ya ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir.